Ana Munteanu Drǎghici-ÎNDUMNEZEIRE PRIN IUBIRE – ÎNDUMNEZEIRE de Mihaela CD

UntitledMM

 

Ana Munteanu Drǎghici-ÎNDUMNEZEIRE PRIN IUBIRE– ÎNDUMNEZEIRE de Mihaela CD

Cuvânt înainte

 

ÎNDUMNEZEIRE PRIN IUBIRE

 

”Poezia e o rugă a cuvântului/Reîntors în noi în cântecul veșniciei!/Din iubirea sădită, rodul gândului/Fi-va cules de cititorul poeziei!”

Iată de ce poeta MIHAELA CD își deschide sufletul prin arta cuvântului spre regăsirea prin scrierea sa a acelui privilegiat cititor ce va să fie.Din multitudinea tematică și de genuri literare abordate de MIHAELA CD, se desprinde ca o lumină purificatoare de suflete, sub titlul ,,ĪNDUMNEZEIRE” poezia religioasă, rugă a cuvântului întru armonie.

MIHAELA CD face parte dintre autorii contemporani ai poeziei religioase întreținând și ducând mai departe misiunea poeziei sacre.Înaintemergători întru cuvânt, precum Octavian Goga, Mihai Eminescu, George Coșbuc, Radu Gyr, Bartolomeu Valeriu Anania, Ioan Alexandru, dar si poeți contemporani cu noi, care-au sfințit cărarea mântuirii prin cuvânt, au presărat drum de lumină. Pe acest drum în propria-i viziune pășește revelația creatoare a MIHAELEI CD întru regăsirea și dăruirea sinelui.

Poezia Mihaelei CD se încadrează predominant în realism, ca și curent literar, ilustrând veridic realitatea, aducând în același timp un mesaj de atitudine înveșmântând estetic și emoțional cu discretia societății în cuvânt.E o poezie de credință. Vom întâlni în demersul poetic al Mihaelei CD și elemente specifice romantismului și modernismului.

Cele șaptesprezece capitole ale cărții marchează etapele parcurse de poetă spre spiritualizare.De altfel chiar titlurile acestora sugerează momentele revelatorii ale eului liric al poetei.Iată și titlurile capitolelor ce alcătuiesc această adevărată carte de rugăciune a poetei:,,Suflet de copilă”; ,,Dumnezeul fiecăruia”; ,,Dincolo de timp și spațiu”;,,Rugi către Dumnezeu”;Te-ntreb Doamne”;,,Slăvim venirea ta”;,,Îngerii mei din cer”;,,Drumul către veșnicie”;Păcătuind”;,,În raiul tău”; ,,Iertare”; ,,Ajutor divin”;,,Speranțe întru credință”;,, Încotro”; ,, Iubirea leac lumesc”;,,Bunătate și credință”;,,Urme înflorite”. Simbolurie acestor titluri sunt chiar pașii  sufletești ai poetei spre purificarea propriului eu prin credință.

 

DZ-left

I-a fost cultivată credința în sânul familiei de către părinți și bunici.Încă din fragedă pruncie și-a pus întrebări privind existențialul real și nevăzut, terestru și celest.Cu credința sădită în ea, Mihaela intuia existența divinității.Că viața omului e efemeră, avea să afle mai târziu când întrevedea acest trist adevăr, după ocrotitorul paravan părintesc.Poeta va scrie și poezie necrolog în care-și exprimă nostalgia după cei plecați, a căror amintire o face participativă comparativ cu viața timpurilor lor trecute, la realitatea vieții deloc benefică. Prin luare-aminte această stare de lucruri s-ar putea ameliora, și chiar vindeca prin luminare.E un deziderat care ghidează întreg demersul poetic al autoarei.Potrivit învățăturilor părintelui ARSENIE BOCA ,,Creștinismul se adresează celor trei facultăți ale sufletului: cunoașterea, Iubirea și voința”.Fără a ignora celelalte două aspirații, poeta îmbrățișează cu predominanță iubirea ca o condiție a îndumnezeierii omului. Nu întâmplător își intitulează această carte, scrisă cu harul credinței, ,,ÎNDUMNEZEIRE”! Cele trei însușiri sufletești: cunoașterea de Dumnezeu, ca o condiție a vieții veșnice, Iubirea o condiție a îndumnezeierii omului, și voința, o condiție a desăvârșii, se întrepătrund în mesajul poematic al poetei. ,,În fiecare om e ascunsă o măsură a sa, pe care o poate ajunge.Fiecăruia i s-a dat cel puțin un talant, cu care-și poate câștiga mântuirea”.Iată poeta MIHAELA CD dăruiește din talanții săi celor ce vor avea parte de a se întâlni cu sufletul scriiturii sale spre a-și lumina propriul locaș lăuntric.Poeta militează pentru înțelegerea între oameni, care duce la înțelegerea celor trei puteri ale sufletului.,, îmbinarea armonioasă a însușirilor sufletești, asta e ceea ce urmărește creștinismul pentru crearea omului nou, căci așa erau acestea în Iisus”.                                                                         În cartea ,,ÎNDUMNEZEIRE” ne regăsim pe noi înșine. E un răspuns la căutarea destinului nostru și deschiderea, calea și desăvârșirea spre veșnicia noastră.Veșnicia se-ascunde-n secunde. Poeta imploră divinitatea spre oprirea clipei. Dacă în accepțiunea lui Goethe, oprirea timpului înseamnă păstrarea tinereții,poeta MIHAELA CD optează pentru ceea ce ar putea fi veșnic și pe pământ. Întrebarea-i  retorică vine să confirme aspirația poetei: ”Ce-i clipa?”Privind ,, Schimbarea la față” aceasta nu este pentru sine, ci pentru noi.,, Lucrarea aceasta a mântuirii oamenilor, are alte dimensiuni decât scurta noastră viață pământească. Noi suntem prea prinși de cristalida noastră de carne, poate că unde Împărăția lui Dumnezeu din noi, viața veșnică nu are relief interior în măsură egală, sau că peste tot nu sunt măsuri, cum ne-am deprins noi a înțelege. Că și noi trebuie să trecem prin moarte.”Toate aceste întrebări așteaptă răspunsuri, certitudini interioare.

Poeta, în abordarea poeziei de gen religios,înțelege că,, Iisus nu e un om ca oricare altul, ci un om ca nimeni altul dintre oameni: un om dublat de Dumnezeu. El era om adevărat și Dumnezeu adevărat deodată’.Poeta e în dialog cu Dumnezeirea. Viața este lecția devenirii spirituale. Confirmă acest crez și în versul: ”Căci viața minunată nu-i aici” din poezia ,, Poeții toți ne pleacă”,, O altă lume luminată ne-așteaptă/Suntem niște călători zadarnici/Până la viața veșnică și dreaptă”Aceste versuri sugerează faptul că ,,deșertăciune sunt toate” potrivit unui verset biblic.,,Murim câte puțin” ne atrage atenția asupra riscului înstrăinării geografice și implicit, spirituale:,,Părinții pleacă neconduși la groapă/Copiii cei născuți nu-s botezați/ Chiar și de prieteni ne desparte-o apă”

,,Viața nu-i decât o stație” e una dintre poeziile ce dezvoltă ca motiv de creație condiția de călător a omului în această viața pământeană.Viața o primim ca ,,un dar extrem de mare” fără sa o vrem sau sa o cerem. Marele Coșbuc spunea: ,, O luptă-i viața, deci de luptă/ Cu dragoste de ea cu dor”.Abordând tema confruntarii cu viața, poeta Mihaela CD o vede prin propria-i prismă: ,, Cu anii învățăm apoi/ Că viața asta pământeană-i un adevărat război.” De o muzicalitate remarcabilă, versurile Mihaelei CD curg, trecute prin sufletul ei și transfigurate artistic, spre cel ce le așteaptă  revărsarea în suflet. Astfel poezia ,, Porți închise”, dar deschise spre suflet, e structurată pe strofe alcătuite din patru versuri. Are rimă încrucișată, alcătuirea versului prin alternarea numerică 9, 9, 11, 12 silabe și o  muzicalitate imprimată de cadența acestora.

Ideatic, poezia dezvoltă crezul libertății spirituale ca suprem adevăr în armonie cu universul, adevăr ce nu poate fi constrâns: ,,Degeaba-închideți porți cu zale/Ne-închideți trupul între ziduri seci/Dar sufletului nu-i poți sta în cale/Și zburdă pe-ale Universului poteci” Prin personalizare sufletului i se atribuie calități umane ,,și zburdă” fără a-i putea fi zădărnicită menirea. De asemenea, în accepțiunea poetei:,,Nu-s lanțuri ca să ne lege credința” așa cum, bunăoară poetul Radu Gir compunea poezii religioase scrise pe memorie și în închisoare.Aceeași idee e susținută de poeta Mihaela CD și prin frumoasa metaforizare: ”Aripa sufletului nu o poți reteza”

Prin poezia ,, Dumnezeul meu și-al tuturor” poeta își exprimă starea de căutare, inclusiv revelația de nemurire prin menirea poetică:,, Te caut și te-ntreb cu pocăință/De rolul ce mi l-ai dat pe pământ/L-oi duce la sfârșit cu iscusință/Și sufletu-mi trăi-va prin cuvânt?”Întrebarea retorică include și conștiința valorii a harului poetic dat de divinitateCuvântul ca veșmânt al sufletului simbolizează eternitatea căci ,,La-nceput a fost cuvântul și cuvântul este Dumnezeu!”

În aspirația sa spre armonia interumană, poeta imploră divinitatea să zădărnicească acțiunea elementelor determinante ale discordiei cum ar fi trufia și răul: ,,Fă trufia să se-oprească/ Răul fă-l să ne-ocolească!”Găsim prezent în poematicaMihaelei  CD și motivul basmului,,Sarea în bucate” în poezia:,,O minune de-ai să faci”:,Să-și lepede de păcate/Fă-i pe cei ce ne-asupresc  Fă-i ca sarea în bucate/Și pe cei ce ponegresc”

Românismul din sufletul poetei se revarsă și în versul ce curge în vad popular, prin măsura de cinci și șase silabe ce se succed alternativ, rimă împerecheată ce dau muzicalitate versului,dar și prin abordarea motivului dorului specific poeziei populare:Așadar sub titlul,,Creștin legământ”:”Dincolo de zare/ Plânge dorul dus/Peste val de mare/Spre un trist apus”. Tot cu concesia iertării spre îndreptare:,,Să le ierte toate/Pe cei răi și buni/Altfel nu se poate/Să facă minuni”

Minunat motto,,La gongul final”În drumul spre îndumnezeire  versul definind eul liric al poetei ne îndeamnă să nu ne irosim viața risipind timpul nostru în scopul agonisirilor de ordin material:,, Trăiește și oprește-te s-aduni bogății/Că scara către cer e mult prea-ngustă/Și n-ai să poți să duci cu tine avuții /Bucură-te cât ai timp, din viață gustă!”Mesajul poeziei de factură clasică este direct și accesibil prin limpezimea exprimării, ca o apă limpede prin care se văd până și nervurile pietrelor, nuanțele timpului ,,Veni-va timpul când o să dispărem și noi/ Așa suntem sortiți să urcăm pe scară/ Și-atunci plecăm cu hainele de pe noi/ Chiar de-am muncit cu trudă amară” Interesantă abordare a motivului trecerii din viață respectiv, prin ,,urcare pe scară” și nu coborâre.Spiritualitatea, desprinderea de viață pământeană fiind esența conștientizării rostului existențial în ,,Tunelul timpului” în aceeași idee,,…Când se sfârșește al vieții traseu/Nimic nu luăm cu noi, aici rămân toate. Impresionanta exprimare metaforică, cu efecte vizuale și sonore, imploră rugăciunea:,,Din toaca îngerească sunând blândă/ O rugă care murmură vibrând.”

Spiritualitatea se extinde în viziunea poetică și existențială a poetei până la identificare precum: ,,Rămânând cel îndumnezeit întreg om după suflet și trup, din pricina naturii, devine întreg dumnezeu după suflet și trup, din pricina harului.

COPERTA FINALA

Trăitoare în Canada, prin migrație, poeta poartă patria să România în suflet, dar în același timp o mistuie dorul de mamă, de compatrioți, stare de spirit ce se reflectă în poemul:,,Legea sorții nu te iartă”:,,Că nu-i pe lume să despartă/ Inimile pruncilor de părinți/Plecați în lume, depărtați de soartă/Plătită ti-e tristețea cu arginți.”Imploră divinitatea: ,,Fă Doamne o minune dacă vrei/ Și-adu-le o fericire pe cărare!”și conchide implorând divinitatea:,, Salvează-i Sfinte!”Datorăm faptul că avem părinți, bunului Dumnezeu precum toate cele ce sunt lui i se datorează pe,,Căi divine”,,Părinții-s dați de bunul Dumnezeu/ Nu i-ai ales tu la întâmplare/Greșind te crezi un fel de zeu/Dar toate-s din a lui suflare”.Și tot puterii divine ne îndeamnă poeta să-i cerem prin credință izbăvirea lumii: ,,Dă-ne astăzi Doamne o putere/Cu-arzăndă credință să luptăm/S-avem curaj și vrere/ Omenirea-ntreagă s-o salvăm!”
Înțelegem că numai rugăciunea fără acțiune nu poate soluționa cauza, deci ,, Cu-arzândă credință să luptăm”.

Sunt daruri peste daruri primite de la Divinitate.Poeta MIHAELA CD a fost dăruită cu harul scrisului având conștiința valorii și a mântuirii prin scris. Pentru ea acest destin cu truda și bucuriile ce-i sunt hărăzite, este prioritar:,, Îmi poți lua orice de prin istoviri/ Dar nu-mi.poți înfrânge visul”. Și înțelegem că în nici o condiție:,,Chiar de mă-ngheți cu reci priviri//În veci n-ai să-mi poți tăia scrisul”

Ana Munteanu Draghici (2)Talentul, perseverența, iubirea de oameni, de neam, de țară și de Dumnezeu, sub aura credinței poetei MIHAELA CD, unite sub veșmântul cuvântului purtător de credință, vin să deschidă porți de lumină celor ce se vor înnobila cu citirea cărții spre ,, ÎNDUMNEZEIRE”!

Lira feminină a poetei MIHAELA CD, atinsă de aripa muzei, îmbrățișează cuvântul ca pe un prunc încreștinat de veșnicia credinței! Și pentru că ,,Nu este mai plăcută și mai de folos zăbavă, decât cetitul cărților” vă doresc, dragi cititori să aveți parte de bucuria revelației regăsirii prin lectura acestei binecuvântate cărți cu harul credinței!
 Ana Munteanu Drǎghici
membru Liga Scriitorilor din România

membrǎ a cenaclului  Retro din Chicago

 

 

 

Despre volumul  Îndumnezeire editura Globart Universum -2023

  • Johnny Ciatlos Deak cronica Cuvântul editorului în vol Indumnezeire  2023
  • Ana Munteanu Drǎghici- cronica Îndumnezeire prin iubire -2023
  • Al.Florin Țene cronica Pioșenia ca imn înălțat Divinității în poezia Mihaelei CD-2023
  • Prof .Aurelia Rinjea-La portile raiului -recenzie-2023
  • Prof. Violeta Bobocea-O ruga spre cer -cronica 2023

*ÎNDUMNEZEIRE de Mihaela CD -carte care face parte din proiectul 6 cărți pentru bibliotecile din România

A început derularea Proiectului   ”6 CĂRȚI PENTRU ROMANIA -2023  pe care îl anunțam la finalul anului trecut,   este vorba despre un proiect de 6 cărți  noi la care lucrează scriitoarea  Mihaela CD împreună  cu colaboratorii săi de la editura Globart Universum din Montreal și care își propune sa doneze un număr cât mai  mare de cărți bibliotecilor  din Romania, căci  după cum va anunțam cererea este foarte mare, bibliotecile vor aceste cărți dar nu au fonduri, motiv pentru care am apelat la ajutorul și sprijinul dumneavoastră. 

Acestea sunt  cele 6 cărți ale proiectului  mai multe detalii click pe  imagine!

  Mockups-All

 

Și tu poți participa la acest proiect  prin :

-Donație de bani ( gofundme acceptă donații de la minim 5 dolari)
-Distribuind – Share- și făcând publicitate acestei campanii
-Comentând și împărtășind cu noi și cu prietenii dvs despre campanie și pe alte platforme de socializare.
 
 
 
 

 
 
Pentru a susține acest proiect : 
puteti dona  la GO  FUND ME https://gofund.me/2eb81559
 
sau puteti dona   prin butoanele de mai jos in USD dollars, CAD dollars  sau Euro :

SUSȚINE PROIECTUL 6 CĂRȚI PENTRU BIBLIOTECILE DIN ROMANIA

Doneaza 10 euro sau multipli de 10 euro pentru a susține acest proiect care își propune sa doneze un număr cât mai  mare de cărți bibliotecilor  din Romania, căci  după cum va anunțam cererea este foarte mare, bibliotecile vor aceste cărți dar nu au fonduri, motiv pentru care am apelat la ajutorul și sprijinul dumneavoastră. Va mulțumim!

10,00 EUR

ÎNDUMNEZEIRE TIPĂRITĂ (softcover)

ÎNDUMNEZEIRE este o carte de poezii în care Mihaela CD ne arata importanta de a ne trai viata frumos făcând pași către ascensiunea noastră spirituala, spre Indumnezeire. O carte care nu trebuie sa lipsească din biblioteca ta. Comanda cartea în format tipărit și beneficiază pentru un timp limitat de transport gratuit și un semn de carte cadou!

35,00 CAD

MĂSURÂND CLIPA format ELECTRONIC (ebook)

MĂSURÂND CLIPA este un volum de versuri nemuritoare scrise cu pană sufletului de doua dintre cele mai îndrăgite poete contemporane Mihaela CD și Aurelia Oanca care reușesc sa tina cititorul în lumea nemuririi pe tot parcursul lecturii. Comanda acum volumul de versuri în format electronic și vei primi cartea în emailul tău în format pdf în mai putin de 48 de ore! Mai ieftin, mai rapid, mai ecologic!

20,00 CAD

ÎNDUMNEZEIRE format ELECTRONIC (ebook)

ÎNDUMNEZEIRE este o carte de poezii în care Mihaela CD ne arata importanta de a ne trai viata frumos făcând pași către ascensiunea noastră spirituala, spre Îndumnezeire. O carte care nu trebuie sa lipsească din biblioteca ta. Comanda cartea în format electronic și o vei primi în mai putin de 48 de ore în emailul tău în format pdf. Mai ieftin, mai rapid, mai ecologic!

20,00 CAD

Mai citește: 

SUSTINE SCRIITORUL ROMAN!  Cultura se pastreaza prin scriitura!

Susțineți proiectul: 6 CĂRȚI PENTRU BIBLIOTECILE DIN ROMANIA !

Un mare proiect ce se naște dintr-o mare inima : 6 cărți noi pentru a fi donate la biblioteci -proiect al autoarei Mihaela CD

În curând va fi publicată cartea Măsurând clipa -carte care face parte din proiectul 6 cărți pentru bibliotecile din România

În curând va fi publicată cartea Mihaelei CD *PRIN ROUA GÂNDURILOR -carte care face parte din proiectul 6 cărți pentru bibliotecile din România

Ce mai e nou prin librărie?

Cum pot publica si eu in revista?

Clubul GOLD al revistei tiparite

PRIN ROUA GÂNDURILOR format ELECTRONIC (ebook)

Cartea PRIN ROUA GÂNDURILOR autor MIHAELA CD este o carte de proza scurta, articole, eseuri și cronici literare care va va purta prin roua de gânduri a scriitoarei ajutându-va sa pătrundeți în lumea sa plina de iubire și bunătate. Comanda cartea în format electronic și o primești în format pdf în email în mai putin de 48 de ore.Mai ieftin, mai rapid, mai ecologic!

20,00 CAD

PRIN ROUA GÂNDURILOR TIPĂRITĂ (softcover)

Cartea PRIN ROUA GÂNDURILOR autor MIHAELA CD este o carte de proza scurta, articole, eseuri și cronici literare care va va purta prin roua de gânduri a scriitoarei ajutându-va sa pătrundeți în lumea sa plina de iubire și bunătate. Comanda cartea în format tipărit și beneficiază pentru un timp limitat de transport gratuit și un semn de carte cadou!

35,00 CAD

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.